chrám
Křesťanský kostel (chrám) je budova, kde se shromažďují věřící k bohoslužbě, ke slavení mše svaté. Zvláštní místnost, zpravidla vedle chrámové lodi se nazývá sakristie. Zde se připravuje kněz s ministranty ke slavení eucharistie. Kněz a ministranti jsou při mši svaté v presbytáři, který je vyvýšen anebo jinak odlišen od ostatního prostoru kostela. V presbytáři se nachází oltář. Oltář je středem celého chrámu. Je přikryt bílou plachtou, svítí na něm dvě svíce. Na oltáři nebo v těsné blízkosti stojí kříž, který se může ve slavnostním průvodu na začátku mše svaté. Oltář je obrazem Krista, proto se před ním ukláníme. Oltář nese tytéž dary, které přinesl Kristus nebeskému Otci při poslední večeři. V blízkosti oltáře je umístěno sedadlo (sedes), od kterého kněz vede bohoslužbu slova (první část mše svaté). Vyvýšené místo je ambón, odkud se předčítá Boží slovo z Písma svatého. Kněz z tohoto místa pronáší promluvu (homiliii), mohou se zde číst i přímluvy. Abak je stůl, postavený u stěny presbytáře. Jsou na něm připraveny věci, které se používají při liturgii. V presbytáři bývá svatostánek, ve kterém se uchovává Nejsvětější svátost. Na hranici presbytáře a chrámové lodi bývá místo pro scholu. Někdy schola může zpívat i na kůru, kde jsou umístěny varhany kvůli akustice a velkým rozměrům. Místo pro věřící je vybaveno lavicemi. Zde věřící mohou klečet, stát, sedět i odcházet ke svatému přijímání. Místo pro udělování svátosti křtu se nachází na dobře viditelném místě. Zde je postavena křtitelnice, do níž se o velikonocích nalije křestní voda. Zpovědnice (zpovědní místnost) je místem, kde kněz udílí svátost smíření.